سفت مرد زن

نوامبر 7, 2022

تا چه حد از کلویید مطلعید؟

مقدمه کلوئید یا گوشت اضافه تکثیر خوش خیم بافت اسکار است که باعث می‌شود جای زخم غیر طبیعی شود؛ این جای زخم محدود به ناحیه آسیب […]